Papyri.info

sign in

jjp.44.108_2 = HGV JJP 44 (2014) S. 108 Nr. 2 = Trismegistos 700717DDbDP transcription: jjp.44.108_2 [xml]

(hand 2) (ἔτους) ια Χοιὰχ(*) ι̣δ ἐ̣δ̣ά(νεισεν) ⁦ vac. ? ⁩
2a  ̣  ̣  ̣ος
Ζωσίμωι τ̣ῶ̣ι κ̣(αὶ) Ἀρεβρ[ῦ]τ̣(ι) Πασ̣ί̣[ω]νος (Πέρσηι) τῆ̣(ς ἐπιγονῆς) καὶ   ̣  ̣λ̣(  )
το(ύτου) μη(τρὶ) Ἀπολλ̣ω̣(νίαι) τ̣ῆ̣(ι καὶ) Σε̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(  ) Ζωσί̣μο̣υ̣ τοῦ καὶ
Ἀρεβρ̣ωῦτο̣[ς]   ̣  ̣  ̣[- ca.4 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υἱοῦ ἀργυ(ρίου) ἐπ(ισήμου) δοκ(ίμου)
5Πτ̣ο̣λ̣(εμαικοῦ)   ̣  ̣[- ca.5 -]  ̣  ̣ δ̣[ρ]αχ̣(μὰς) ε̣  ̣(  ) ο̣ε̣ ἀποδ(ότω) Παῦν(ι)
το(ῦ) α(ὐτοῦ) ια (ἔτους(?))   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ι̣σ̣  ̣κ(  ) [  ̣]  ̣(  ) Διον(ύσιος) σ(υγγραφοφύλαξ) Πτολ(  )
——
(blank space of ca. 9 cm)
(hand 1) Ζώσιμος ὃ̣ς̣ κ̣αὶ Ἀρεβρῶς Πασίωνος Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣
ἐ̣πι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ ἔχω τὸ δάνειον σὺν τῆ̣ι̣ μ̣η̣τ̣ρ̣ὶ̣
μ̣ο̣ῦ̣ Ἀπολλωνίᾳ τῆι κ̣[α]ὶ̣ Σενύρει Περσείνηι(*)
10μετὰ κυρίου ἐμοῦ τὰς̣ τοῦ ἐπισήμου ἀργυρίου
δοκίμο̣υ Πτο̣λ̣ε̣μ̣αικοῦ νομίσματος δραχμ(ὰς)
ἑβδομήκοντ̣α̣ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ἐγ̣(*) τόκοι̣ς̣ δ̣ι̣δ̣ρ̣ά̣χ̣μ̣(οις)
καὶ ἀποδώσομεν ἐν μ̣η̣νὶ Παῦνι τοῦ ἑνδε-
κάτου ἔτους καὶ ἐγγυώ̣μεθ’ ἀλλήλους
15εἰς ἔκτε̣ι̣σιν(*) κ̣αθ̣ὸ̣ς̣(*) γέ̣γ̣ραπται καὶ τε-
θεί̣μεθα̣ τ̣ὴ̣ν̣ συ̣γ̣γραφὴν̣ κυρίαν παρὰ Π̣τ̣ο̣λ̣-
[- ca.6 --8]. ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψεν Δ̣ιονύ̣σ̣ιος Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ίο̣υ̣
[ἀξιωθεὶ]ς̣ ὑπ’ αὐτῶ̣ν διὰ τὸ̣ φ̣ά̣σ̣κ̣ε̣ι̣ν αὐ-
τ̣ο̣ὺ̣ς̣ μὴ ἐ̣πίστασθα̣ι γράμμ̣α̣τ̣α̣.
20(hand 2) ἔτο̣υς ια Χο̣ιὰχ ιδ ἀναγ̣έγρ(απται) διὰ Π̣ε̣τάλου
νομ(ογράφου) το(ῦ) πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ῶι γ̣ρ̣(αφείωι) Θεαδελ(φείας)
Traces ca.2 lines

Apparatus


^ 1. corr. ex
^ 9. l. Περσίνηι
^ 12. l. ἐν
^ 15. l. ἔκτισιν
^ 15. l. καθώς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.