Papyri.info

sign in

jjp.44.108_2 = HGV JJP 44 (2014) S. 108 Nr. 2 = Trismegistos 700717DDbDP transcription: jjp.44.108_2 [xml]

(hand 2) (ἔτους) ια Χοιὰχ(*) ι̣δ ἐ̣δ̣ά(νεισεν) ⁦ vac. ? ⁩
2a  ̣  ̣  ̣ος
Ζωσίμωι τ̣ῶ̣ι κ̣(αὶ) Ἀρεβρ[ῦ]τ̣(ι) Πασ̣ί̣[ω]νος (Πέρσηι) τῆ̣(ς ἐπιγονῆς) καὶ   ̣  ̣λ̣(  )
το(ύτου) μη(τρὶ) Ἀπολλ̣ω̣(νίαι) τ̣ῆ̣(ι καὶ) Σε̣ν̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣(  ) Ζωσί̣μο̣υ̣ τοῦ καὶ
Ἀρεβρ̣ωῦτο̣[ς]   ̣  ̣  ̣[- ca.4 -]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ υἱοῦ ἀργυ(ρίου) ἐπ(ισήμου) δοκ(ίμου)
5Πτ̣ο̣λ̣(εμαικοῦ)   ̣  ̣[- ca.5 -]  ̣  ̣ δ̣[ρ]αχ̣(μὰς) ε̣  ̣(  ) ο̣ε̣ ἀποδ(ότω) Παῦν(ι)
το(ῦ) α(ὐτοῦ) ια (ἔτους(?))   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣]ι̣σ̣  ̣κ(  ) [  ̣]  ̣(  ) Διον(ύσιος) σ(υγγραφοφύλαξ) Πτολ(  )
——
(blank space of ca. 9 cm)
(hand 1) Ζώσιμος ὃ̣ς̣ κ̣αὶ Ἀρεβρῶς Πασίωνος Π̣έ̣ρ̣σ̣η̣ς̣ τ̣ῆ̣ς̣
ἐ̣πι̣γ̣ο̣ν̣ῆ̣ς̣ ἔχω τὸ δάνειον σὺν τῆ̣ι̣ μ̣η̣τ̣ρ̣ὶ̣
μ̣ο̣ῦ̣ Ἀπολλωνίᾳ τῆι κ̣[α]ὶ̣ Σενύρει Περσείνηι(*)
10μετὰ κυρίου ἐμοῦ τὰς̣ τοῦ ἐπισήμου ἀργυρίου
δοκίμο̣υ Πτο̣λ̣ε̣μ̣αικοῦ νομίσματος δραχμ(ὰς)
ἑβδομήκοντ̣α̣ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ἐγ̣(*) τόκοι̣ς̣ δ̣ι̣δ̣ρ̣ά̣χ̣μ̣(οις)
καὶ ἀποδώσομεν ἐν μ̣η̣νὶ Παῦνι τοῦ ἑνδε-
κάτου ἔτους καὶ ἐγγυώ̣μεθ’ ἀλλήλους
15εἰς ἔκτε̣ι̣σιν(*) κ̣αθ̣ὸ̣ς̣(*) γέ̣γ̣ραπται καὶ τε-
θεί̣μεθα̣ τ̣ὴ̣ν̣ συ̣γ̣γραφὴν̣ κυρίαν παρὰ Π̣τ̣ο̣λ̣-
[- ca.6 --8]. ἔ̣γ̣ρ̣α̣ψεν Δ̣ιονύ̣σ̣ιος Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ίο̣υ̣
[ἀξιωθεὶ]ς̣ ὑπ’ αὐτῶ̣ν διὰ τὸ̣ φ̣ά̣σ̣κ̣ε̣ι̣ν αὐ-
τ̣ο̣ὺ̣ς̣ μὴ ἐ̣πίστασθα̣ι γράμμ̣α̣τ̣α̣.
20(hand 2) ἔτο̣υς ια Χο̣ιὰχ ιδ ἀναγ̣έγρ(απται) διὰ Π̣ε̣τάλου
νομ(ογράφου) το(ῦ) πρ̣ὸ̣ς̣ τ̣ῶι γ̣ρ̣(αφείωι) Θεαδελ(φείας)
Traces ca.2 lines

Apparatus


^ 1. corr. ex
^ 9. l. Περσίνηι
^ 12. l. ἐν
^ 15. l. ἔκτισιν
^ 15. l. καθώς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

HGV 700717 Translation (English) [xml]

1  11th year, Choiach 14. (blank) lent to Zosimos, alias Arebrus, son of Pasion, Persian of the epigone, and … his mother Apollonia, alias Senyris, with her son Zosimos, alias Arebrous as guardian (?) … 75 (?) drachmas of coined silver of genuine Ptolemaic issue. He is to repay it in Pauni of the same 11th year … Dionysios. Guardian of the contract: Ptol( ). 7  I, Zosimos, alias Arebros, son of Pasion, Persian of the epigone, have the loan, along with my mother Apollonia, alias Senyris, Persian, with me as her guardian, the seventy five drachmas of coined silver of genuine Ptolemaic issue, at the two-drachma interest rate, and we will pay it back in the month of Pauni of the eleventh year and we are mutual sureties for full repayment according to what has been written and we have placed the valid contract with Ptol…. I, Dionysios, son of Dionysios, having been asked, wrote on their behalf since they said that they do not know letters. 15  11th year, Choiach 14. Registered through Petalos, notary in charge of the writing office of Theadelphia. (Translation: W.G. Claytor, JJP 44 (2014) 110-111)