Papyri.info

sign in

o.ashm.35 = HGV O.Ashm. 35 = Trismegistos 70484DDbDP transcription: o.ashm.35 [xml]

AD141 Thebes

Αἰλουρίω̣ν̣ π̣ράκ(τωρ) ἀρ̣γ̣(υρικῶν) Χά(ρακος)
Παναμ̣ε̣ῦ̣τ(ι) Ψε̣ν̣α̣μ̣ο̣(ύνιος) Παναμ(εῦτος).
ἔσχ(ον) ὑπ(ὲρ) χω̣μ̣(ατικοῦ) καὶ βαλ(ανευτικοῦ) δ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς)
(δραχμὰς) τέσσ̣α̣ρας (γίνονται) (δραχμαὶ) δ καὶ ὑπ(ὲρ) μερισμ(οῦ)
5  ̣  ̣  ̣  ̣ δ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς) τέσσαρα̣ς (γίνονται) (δραχμαὶ) δ.
(ἔτους) δ Ἀ̣ν̣των̣ί̣ν̣ο̣υ̣ Καίσαρος
τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ Μεσορὴ ιζ. Αἰ̣λ(ουρίων) δ̣ι̣ὰ̣
  ̣α̣ν̣(  ) σ̣(εσ)η̣(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.