Papyri.info

sign in

o.berenike.2.129 = HGV O.Ber. 2 129 = Trismegistos 89155 = berenike.apis.129DDbDP transcription: o.berenike.2.129 [xml]

r
[Ἱκάνη] Ἰσιδώ[ρῳ τῷ υἱῷ χαίρειν· πρὸ μὲν πάντων ἀναγκαῖ]ον ἡγη̣σάμην
ἐφολκίου ἀναγομένου γρά[ψαι - ca.14 -] ἐ̣μέ. [ἐ]ν̣ [Βε]ρ̣νίκῃ εἰμί. ἐγὸ(*) μέν
σο̣ι ἐπισ̣τολὴν γεγράφηκα [  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] ἐπι̣σ̣τ̣ο̣λ̣ήν. διὰ [τ]οῦτο σὲ ἐβάστα-
ζον δέ̣κ̣α μῆνες(*) καὶ τρία ἔτη σε ἐθήλαζον εἵ̣ν̣α(*) μὴ εἰ[δ]ῇς μου μνημονεῦ-
5σ̣αι δι̣’ ἐπιστολῆς; καὶ τᾶταυ(*) δι’ Aὐασ̣ε̣ιτῶν [  ̣]των ἀφ̣ῇς με, μηδὲ ἐ̣γὸ(*)
σὲ. ἀλά(*) ἀφῆκα σοῦ τοὺς ἀδελφοὺς ἑνα(*)   ̣[  ̣] Ἀραβία [  ̣  ̣]  ̣  ̣σαει  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
Αἴγυπτον εἰδῶ(*) σοῦ τὸ πρόσοπον καὶ συ[  ̣  ̣]  ̣ζω τὸ πνεῦμα, μό-
νον ἐρτο(*) σε καὶ παρακαλῶ καὶ ἐξορ̣κίζω̣ σε τ̣ού[τ]ου ουσε  ̣  ̣ην  ̣-
κες καὶ τὴν μνήαν(*) σου το(*) γενήσαντος(*) [ἐ]ὰν ὑγια̣[ίνῃς] ἐκπλεσι(*). ἐγο(*) α̣σ̣-
10ετο μ̣ετ’ ἀτῆς(*) Ἀμάραντον π̣ο̣λὰ(*) κα[  ̣  ̣]σι αραβ̣ο̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τὴν Ἀρβίαν(*)
καὶ τ̣ὴ̣ν̣ ἀ̣δ̣ελφήν σου τὴν ἥ̣κο̣[υ]σ̣αν ε  ̣νη  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]η  ̣  ̣  ̣δ  ̣  ̣  ̣  ̣νης
σοῦ [ἡ] θία(*) ἔ̣σωσα [ἑ]αυτήν ἐ  ̣θον[  ̣]ινο  ̣  ̣ ἡ ἀδ[ελ]φή σο̣υ̣ ἡ μιζοτέ-
ρα(*) ἀπογέγονε κ̣αὶ ἡ μικρὰ καταγ̣ένηται μη  ̣  ̣τ[  ̣  ̣] Ἀρβ̣[ία]ν̣(*) ὥ̣στε
ἐρωτ̣ῶ̣ σε κ̣α̣ὶ πα̣ρακαλῶ εἰς τὸ ε  ̣[  ̣]ιν καὶ   ̣  ̣  ̣  ̣ε [  ̣  ̣]ν  ̣[  ̣  ̣  ̣] σῶσον
15σου̣̣ το(*) ἀδ̣ελφ[ό]ν. οὐδ̣ένα γὰρ ἐχο(*)   ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣κ[  ̣]ς αυ[  ̣  ̣] Traces
κα̣[  ̣  ̣  ̣]ν  ̣  ̣  ̣των. τὸν γὰρ ἀδε̣λ̣φ̣[ὸν]  ̣  ̣  ̣  ̣θη[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣ τ̣ο̣ῖ̣ς
πρότοις(*) ἀνέμοις, ὁ δὲ εὕ̣ρηκ̣έ̣ τινο̣ς ἀ̣ρίστ  ̣α[  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
καὶ ἧκέ μ̣[ο]ι εἰς Βερνί̣κην α  ̣  ̣[  ̣]  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣αι  ̣αρ  ̣  ̣ντω̣ν̣  ̣
πολλὰ ἀσπάζον̣[ταί σε] Ἐ̣παφρᾶ̣ς ζ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]του[  ̣  ̣]  ̣  ̣[  ̣  ̣]  ̣  ̣
20καὶ τοὺς ἀγαπ[ῶντας ἡμᾶς - ca.12 -]  ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] κδ.
v
ἀπόδ(ος) Ε̣ἱκάνη Ἰσιδώρῳ
τ̣ῷ̣ υἱῷ ὡρμιτω(*)

Apparatus


^ r.2. l. ἐγὼ
^ r.4. l. μῆνας
^ r.4. l. ἵνα
^ r.5. l. ταῦτα
^ r.5. l. ἐγὼ
^ r.6. l. ἀλλά
^ r.6. l. ἵνα
^ r.7. corr. ex ειδοτ
^ r.8. l. ἐρωτῶ
^ r.9. l. μνείαν
^ r.9. l. τοῦ
^ r.9. l. γεννήσαντος
^ r.9. l. ἐκπλεῦσαι
^ r.9. l. ἐγώ
^ r.10. l. αὐτῆς
^ r.10. l. πολλὰ
^ r.10. l. Ἀραβίαν
^ r.12. l. θεία
^ r.12-13. l. μειζοτέ|ρα
^ r.13. l. Ἀραβίαν
^ r.15. l. τὸν
^ r.15. l. ἔχω
^ r.17. l. πρώτοις
^ v.2. l. ὁρμίτῃ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Images [open in new window]

Notice: Each library participating in APIS has its own policy concerning the use and reproduction of digital images included in APIS. Please contact the owning institution if you wish to use any image in APIS or to publish any material from APIS.

APIS Translation (English)

(Recto) [Hikane] to Isidoros [her son, greetings. First of all] I thought it necessary, since the packet boat was putting out to sea, to write . . . me. I am in Berenike. I wrote you a letter [?but did not receive a] letter. Was it for this that I carried you for ten months and nursed you for three years, so that you would be incapable of remembering me by letter? And similarly you dimissed me though the Oasites . . . not I you. But I left your brothers in Arabia . . . so that . . Egypt I might see your face and . . . breath. I only ask and beg and adjure you by the one whom you . . . and by the memory of the one who begot you, to sail away if you are well. I . . . Amarantos. But . . . Arabia, sister has departed and the little one is present . . . I ask and beg you . . . Save your brother. For I have no one . . . your bother . . . with the first winds, but he found some . . . and came to me in Berenike. Epaphras greets you warmly . . . and those who love us. [Year . ., month] 24. (Verso) Deliver. Hikane to Isidoros her son, harborman.