Papyri.info

sign in

o.bir.shawish.10 = HGV O.BirShawish 10 = Trismegistos 957801DDbDP transcription: o.bir.shawish.10 [xml]

Ῥουφῖνος   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ πρε̣σ(βύτερος)
Ἀ̣βρὰμ̣(*) Εἰακὼ̣β̣(*) χ(αίρειν). ἔ̣σ̣χον
π̣α̣ρὰ σοῦ ὑπὲρ φ̣ό̣ρ̣ο̣υ̣ σι-
τ̣ουκρίθων(*) μά̣τια̣ π̣έ̣ν̣τ̣ε
5ε̣ μ̣όνας̣(*).

Apparatus


^ 2. l. Ἀβραὰμ
^ 2. l. Ἰακὼβ
^ 3-4. l. σ̣ι̣|τοκρίθων
^ 5. l. μόνα

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.