Papyri.info

sign in

o.bir.shawish.2 = HGV O.BirShawish 2 = Trismegistos 957795DDbDP transcription: o.bir.shawish.2 [xml]

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1ἀ̣πὸ ιε̣ ἐ̣ν̣δηκτί̣ωνο̣ς(*)   ̣  ̣γ̣ο  ̣  ̣  ̣μ̣  ̣  ̣
καὶ̣ κ̣ρι̣θῆς μ̣ά̣τι̣α   ̣  ̣
καὶ ἀχύρο̣υ̣ μανδάκια ọα,
καὶ φα̣κ̣ὸ̣ν̣(*) ἀρ̣δάβ(*)  ̣  ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 1. l. ἰνδικτίωνος
^ 4. l. φακῶν
^ 4. l. ἀρταβ-

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.