Papyri.info

sign in

o.bir.shawish.7 = HGV O.BirShawish 7 = Trismegistos 957815DDbDP transcription: o.bir.shawish.7 [xml]

side concave
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1[⁦ -ca.?- ⁩] Ἰ̣σ̣άκ  ̣(*)
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
side convex
Ἰ̣[σ]ί̣δωρος   ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
ἐμ̣έ̣τρησ̣[ας ⁦ -ca.?- ⁩]
εἰς τὴν π[- ca.5 -]  ̣  ̣  ̣  ̣ουρ  ̣  ̣  ̣  ̣
κα̣ὶ̣ πα  ̣  ̣  ̣υ τ̣ῷ̣ γε̣όχῳ(*)(*)σὰκ ὑ̣π̣[ὲρ]
5φόρ(ου) β̣ ἐνδ(ικτίωνος)(*) μο(δί- ) ⟦  ̣⟧ ἐτ̣α̣λικ(*) [⁦ -ca.?- ⁩]
σίτου̣   ̣εχ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
τ̣οῦ̣ μ̣ενὸς(*) Παῦνι [⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ concave.1. or ω (?)
^ convex.4. l. γεούχῳ
^ convex.4. ϊσακ ostrakon
^ convex.5. l. ἰνδ(ικτίωνος)
^ convex.5. l. ἰταλικ
^ convex.7. l. μηνὸς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.