Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1015 = HGV O.Bodl. 2 1015 = Trismegistos 50391DDbDP transcription: o.bodl.2.1015 [xml]

AD49 Thebes

διαγ̣έ̣γρα(φε) Πετ̣ε̣μενῶ(φις) Θοτέως
ὑπ(ὲρ) λινύφων θ (ἔτους) (δραχμὰς) τέσ-
σαρες(*) (γίνονται) (δραχμαὶ) δ κα̣(ὶ) προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).
(ἔτους) θ Τιβε̣ρίο̣υ̣ Κλ̣α̣υ̣δ̣ίου Κα̣ί̣σ̣α̣ρο̣ς̣ Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣
5Γε̣ρμανι̣κ̣ο̣ῦ̣ Αὐ̣τ̣ο̣κ̣ράτ̣ο̣ρο̣ς̣ Φαρμο(ῦθι) λε(*).
Ἀλέ(ξανδρος) Κε̣φάλ(ου).
Demotic 2 lines

Apparatus


^ 2-3. l. τέσ|σαρας
^ 5. l. λ‡7ε

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.