Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1073 = HGV O.Bodl. 2 1073 = Trismegistos 71760DDbDP transcription: o.bodl.2.1073 [xml]

AD169 Thebes

[  ̣  ̣  ̣]α̣   ̣  ̣  ̣τ̣ο̣ς̣(  ) καὶ μ(έτοχοι) ἐπ̣ι̣τ(ηρηταὶ) τέ(λους) θησ(αυροῦ)
  ̣  ̣  ̣  ̣θης π  ̣  ̣  ̣ κ̣αὶ Φθο̣υμί(νιος)
π  ̣  ̣  ̣(  ). ἐσχή̣κ̣(αμεν) παρʼ ὑμῶ̣ν ὑπ(ὲρ) τέ(λους)
ταφῆς Κλεο̣π(  ) Μα̣  ̣  ̣λ̣ηπ̣ι̣ο̣υ̣.
5(ἔτους) θ Ἀντωνίνου καὶ Οὐήρου
τῶν κυρίων Σεβαστῶν
Τῦβι ιη.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.