Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1146 = HGV O.Bodl. 2 1146 = Trismegistos 71831DDbDP transcription: o.bodl.2.1146 [xml]

AD41 Koptos

δι̣α̣γ̣έ̣γ̣ρα(φε) δ̣ι̣ὰ̣   ̣  ̣  ̣  ̣
  ̣ρ̣α̣(  )ι̣ν̣γ̣ε̣ν̣  ̣  ̣  ̣ Ἀ̣π̣ο̣λ̣(  ) π  ̣  ̣  ̣  ̣
(δραχμὰς) η. (ἔτους) α Τ̣ι̣β̣ε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
5μη(νὸς) Ἀγριπ(πινείου) κ̣η̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.