Papyri.info

sign in

o.bodl.2.1147 = HGV O.Bodl. 2 1147 = Trismegistos 50393DDbDP transcription: o.bodl.2.1147 [xml]

AD41-2 Thebes

Demotic 2 lines
3δια̣γ̣έ̣γ̣ρ̣α̣(φε) Ψεν̣θώτ̣η̣(ς) ἱερεὺς ὑπ(ὲρ)   ̣  ̣  ̣ β (ἔτους)
(δραχμὰς) ἑπτὰ τριόβ(ολον)(*) (γίνονται) ζ (τριώβολον) κ(αὶ) πρ(οσδιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α 𐅵. (ἔτους) β
5Τιβε̣ρίο̣υ Κλαυδί̣ο̣υ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣
Γ̣ε̣ρμα̣ν̣ι̣κοῦ Αὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣.
Demotic 1 line

Apparatus


^ 4. l. τριώβ(ολον)

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.