Papyri.info

sign in

o.bodl.2.418 = HGV O.Bodl. 2 418 = Trismegistos 50376DDbDP transcription: o.bodl.2.418 [xml]

AD 41 Thebes

δια̣γ̣έ̣γρα(φε) Φᾶφις Καμή(τιος) ὑπ(ὲρ) λα̣ο̣γ̣(ραφίας) α (ἔτους)
(δραχμὰς) δέ̣κ̣α̣ (γίνονται) (δραχμαὶ) ι κ(αὶ) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α 𐅵. (ἔτους) β Τ̣ιβε̣ρί̣ο̣υ̣
Κλα̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣ Καίσαρο̣ς̣ Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣
Α̣ὐ̣τ̣ο̣κρά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ μη̣(νὸς) Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣.
Demotic 2 lines

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.