Papyri.info

sign in

o.bodl.2.419 = HGV O.Bodl. 2 419 = Trismegistos 71121DDbDP transcription: o.bodl.2.419 [xml]

AD44 Thebes

διαγ̣έ̣γρα(φε) Πετεχῶ(νσις) Ἐπωνύχ(ου) ὑπ(ὲρ) λαο(γραφίας) δ (ἔτους) (δραχμὰς) δέκα
(γίνονται) (δραχμαὶ) ι καὶ προ̣σ̣δ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου). (ἔτους) δ Τιβε̣ρί̣ο̣υ Κλαυ̣δίου
Κα̣ίσα̣ρο̣ς Σεβασ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρμα̣ν̣ι̣κοῦ Αὐτ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
Φαμε(νὼΘ) κγ. Κέφαλ(ος).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.