Papyri.info

sign in

o.bodl.2.479 = HGV O.Bodl. 2 479 = Trismegistos 71177DDbDP transcription: o.bodl.2.479 [xml]

AD49 Thebes

δια̣γ̣έ̣γ̣ρ̣α(φε) Πε̣τ̣ε̣μ̣ε̣ν̣ῶ(φις) Παμώ̣ν̣θ(ου) ὑπ(ὲρ) λ̣αο(γραφίας) θ (ἔτους)
(δραχμὰς) δέκα̣ κ̣α̣ὶ β̣α̣λ̣(ανευτικοῦ) (δραχμὴν) μί̣α̣ν̣ (ὀβολὸν) α 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ι̣α (ὀβολὸς) α 𐅵 καὶ προσδ(ιαγραφόμενα) ἐξ (ὀβολοῦ) (ἡμιωβελίου).
(ἔτους) θ Τι̣βε̣ρίο̣υ̣ Κλα̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣ Καί̣σ̣α̣ρο̣ς̣ Σεβ̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣ Γερμα̣νι̣κ̣ο̣ῦ̣.
Αὐτ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρος Παχ(ὼν) κ̣δ.   ̣  ̣κ(  ) Κ̣ε̣φάλ(ου).
Demotic 1 line

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.