Papyri.info

sign in

o.bodl.2.481 = HGV O.Bodl. 2 481 = Trismegistos 71179DDbDP transcription: o.bodl.2.481 [xml]

AD50 Thebes

διαγέγρα(φε) Διονύσιο(ς)   ̣  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣(  ) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας)
δε̣κάτ̣ο̣υ̣ (ἔτους) (δραχμὰς) [δέκα] καὶ βαλ(ανευτικοῦ)
(δραχμὴν) μίαν (ὀβολὸν) α 𐅵 (γίνονται) (δραχμαὶ) ια (ὀβολὸς) α 𐅵 καὶ̣ π̣ρ̣ο̣σ̣δ̣ια(γραφόμενα) ἐ̣ξ̣ (ὀβολοῦ) α 𐅵.
(ἔτους) δεκά̣τ̣ο̣υ̣ Τ̣ι̣βερίου Κλαυδ̣ί̣ο̣υ̣
5Καίσαρος Σεβ̣α̣σ̣τοῦ Γερμα̣ν̣ικοῦ
Αὐτο̣κ̣ράτορος Μεχεὶρ κθ.   ̣  ̣  ̣  ̣( ).
Κε  ̣  ̣  ̣(  ).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.