Papyri.info

sign in

o.bodl.2.608 = HGV O.Bodl. 2 608 = Trismegistos 71299DDbDP transcription: o.bodl.2.608 [xml]

AD80 Thebes

[διαγ]έ̣γ̣(ραφε) Πετεα̣ρποχ(ράτης) Καμή(τιος) Πετεα̣ρποχ(ράτου) ὑπ(ὲρ)
[χω(ματικοῦ)] Ἀ̣γ̣ο̣ρ̣ῶ̣(ν) Βο(ρρᾶ) β (ἔτους) (δραχμὰς) ϛ (τετρώβολον) ἄλ(λων) (ὀβολοὺς) δ 𐅵 (γίνονται) ζ (ὀβολοὶ) β 𐅵 κ(αὶ) π̣ρ̣ο(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) γ
Τίτ̣ο̣υ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τ̣ο̣ῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ μη(νὸς) Σε̣βα(στοῦ) λς(*). Πτ̣ο̣λ̣(εμαῖος) σ̣(εσ)η(μείωμαι).

Apparatus


^ 3. l. λ‡7ϛ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.