Papyri.info

sign in

o.bodl.2.662 = HGV O.Bodl. 2 662 = Trismegistos 71352DDbDP transcription: o.bodl.2.662 [xml]

AD48 Thebes

Ποροῦσ̣ι̣ς Ψεναμο̣ῦν̣ις(*)
καὶ μέτ̣οχοι̣ Φαηριο̣(*)
Πετε̣χώνσ̣ιο̣ς̣ χα(ίρειν). ἀπέχο̣(μεν) ὑ̣π̣(ὲρ) β̣α̣λ(ανευτικοῦ)
τοῦ η (ἔτους) Τιβ̣ε̣ρίου Κλ̣α̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σεβαστ̣ο̣ῦ
5Γερ̣μα̣νικο̣ῦ Αὐ̣τ̣οκ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς Μεσ̣ο̣ρὴ λ.

Apparatus


^ 1. l. Ψεναμούνιος
^ 2. l. Φαήρει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.