Papyri.info

sign in

o.bodl.2.815 = HGV O.Bodl. 2 815 = Trismegistos 71504DDbDP transcription: o.bodl.2.815 [xml]

AD141 Thebes

Ὧρος καὶ μέτ(οχοι) ἀπαιτ(ηταὶ) μερισμ̣ο̣ῦ̣
ἀνδ(ριάντος) Πεκῦσ̣ι Ψ̣ε̣ν̣κ̣μ̣ω̣θης(*). ἔσχ(ομεν)
παρὰ σοῦ κέ̣ρ̣μ̣(ατος) ὀ̣β(ολοὺς)   ̣  ̣  ̣  ̣
(ἔτους) ε Ἀντωνί̣ν̣ο̣υ̣ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣
5τοῦ κυρίου Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ η.

Apparatus


^ 2. l. Ψενμώνθου

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.