Papyri.info

sign in

o.bodl.2.828 = HGV O.Bodl. 2 828 = Trismegistos 71517DDbDP transcription: o.bodl.2.828 [xml]

AD113 Thebes

Ἰμούθη(ς) καὶ μέτοχ(οι) πράκ(τορες) ἀργ(υρικῶν) μητροπ(όλεως)
Φθουμώνθῃ Διονυσ̣ί̣ο̣υ̣ καὶ Ψενκ̣  ̣  ̣  ̣(  )
υἱο̣ς̣(*) καὶ   ̣[  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣λ̣ειο(  ) [ἄ]λ(λῳ) υἱος(*). ἔσχ(ομεν) ὑπ(ὲρ) ποταμοῦ
φ̣υ̣λ̣α̣κ̣ί̣δ̣ω̣ν̣ Χά(ρακος) ιϛ (ἔτους) ὀβολ(οὺς) εἴκοσι ἑπτὰ
5(γίνονται) (ὀβολοὶ) κζ. (ἔτους) ιϛ Τραι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣ το̣ῦ̣ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ Φα̣[μεν]ὼ̣θ̣ λκθ(*). Α̣  ̣(  ) σ(εσ)η(μείωμαι).

Apparatus


^ 3. l. υἱῷ
^ 5. l. λ‡7κθ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.