Papyri.info

sign in

o.bodl.2.831 = HGV O.Bodl. 2 831 = Trismegistos 71520DDbDP transcription: o.bodl.2.831 [xml]

AD114 Thebes

Ἰμο̣ύ̣θη(ς) καὶ μέτοχ̣(οι)
Ἡρακ(λ ) Ψεν̣μ̣ώ̣νθο̣υ̣. ἔσχ(ομεν)
ὑπ(ὲρ) σκοπ(έλων) καὶ ἄ(λλων) Χά(ρακος) ιζ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς) (δραχμὰς)
τρεῖς̣ κ̣έ̣ρ̣μ̣(ατος) (ὀβολοὺς) ε. (ἔτους) ιζ Τρα̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ
5τ̣ο̣ῦ̣ κ̣υ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Φαμ(ενὼ)θ λ. Α̣(  ) σ̣(εσ)η(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.