Papyri.info

sign in

o.buch.108 = HGV O.Buch. 108 S. 77 = Trismegistos 24384DDbDP transcription: o.buch.108 [xml]

AD158 Hermonthis

r
τὸ πρῶτον.
Παγῆμις Ὡριων(*) τῷ φιλτ̣ά̣-
τῳ χαίρειν. πρὸ μὲν πάν-
των εὔχομαί σοι καὶ ἀσ-
5πα(*) σε. αἰάν(*) σοι δοξαι(*), κύριε
ἀδελφέ, χρῆσόν μοι
υγην μεγάλαν(*) πμ  ̣  ̣
[  ̣  ̣]κιδα. ἰ(*)δοὺ ἔδωκα
⟦ [  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣  ̣  ̣⟧ ἀρτάβας
10[  ̣  ̣  ̣  ̣ Θη]βαείδι.
v
κ̣α̣ι̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ̣ο̣υ̣  ̣δειν
τω̣  ̣  ̣ν  ̣βρα̣  ̣  ̣ος̣.
(ἔτους) κα Αὐτοκράτο̣ρο̣ς̣ Καί̣σαρος
Τίτου Αἰλίου Ἁδ̣ρ̣ι̣α̣νο̣ῦ Ἀν-
15τωνίνο̣υ̣ Σε̣βαστ̣ο̣ῦ̣ Ε̣ὐ̣-
σ̣ε̣βο̣ῦ̣ς Παχὼν θ.

Apparatus


^ r.2. l. Ὡρίωνι
^ r.4-5. l. ἀσ|πά<ζομαί>
^ r.5. l. ἐάν
^ r.5. l. δόξῃ
^ r.7. l. μεγάλην
^ r.8. ϊδου ostrakon

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.