Papyri.info

sign in

o.camb.29 = HGV O.Camb. 29 = Trismegistos 91867DDbDP transcription: o.camb.29 [xml]

20 BC Thebes

Σ  ̣  ̣  ̣ω̣  ̣ις Ὀσοήριος προ̣σ̣τ̣ά̣-
της τέ(τακται) φυνίκων(*) το̣ῦ ι (ἔτους)
ψκ.
(ἔτους) ι Καίσ̣α̣ρο̣ς̣   ̣  ̣  ̣  ̣ κ̣α̣.
5Κέ̣φ̣(αλος)   ̣  ̣  ̣

Apparatus


^ 2. l. φοινίκων

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.