Papyri.info

sign in

o.camb.72 = HGV O.Camb. 72 = Trismegistos 73551DDbDP transcription: o.camb.72 [xml]

AD215 Thebes

μέ̣(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τρο)π(όλεως) γ(εν)ή(ματος) κγ (ἔτους) Μάρκου Αὐ̣ρ̣η̣λ̣ί̣ο̣υ̣
Σ̣εου̣ήρου Ἀντωνίνου Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ τοῦ
κ[υρί]ου Παῦνι ιη ὑπ(ὲρ) Νό̣του ὀνό(ματος)
Α̣  ̣τ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ Νεχ  ̣  ̣  ̣ (πυροῦ) τρεῖς̣
5(γίνονται) (πυροῦ) γ.   ̣  ̣  ̣  ̣[  ̣  ̣] (πυροῦ) τρεῖς
(γίνονται) (πυροῦ) γ.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.