Papyri.info

sign in

o.deiss.33 = HGV O.Deiss. 33 = Trismegistos 73847DDbDP transcription: o.deiss.33 [xml]

AD116 Apollonopolis Magna

Μαρ̣ία Ἀβιήτου
Ἰουδ(αίων τελέσματος) ιθ (ἔτους) Τρα̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ Ἀρί̣σ̣τ̣ο̣υ
Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ το̣ῦ κυ̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ (δραχμαὶ) δ
(γίνονται) (δραχμαὶ) δ. (ἔτους) ιθ Φαρμ̣ο̣ῦ̣θι ε.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.