Papyri.info

sign in

o.douch.1.2 = HGV O.Douch 1 2 = Trismegistos 34338DDbDP transcription: o.douch.1.2 [xml]

AD 306-c430 Kysis

τῷ κυρίῳ μου πατρὶ Παπνούθι Πετεῦρις ((unintelligible))
ἐπιμελητ(ὴς) χαίρειν. πρὸ μὲν πάντων πόλ-
λα σ̣ο̣υ̣ τὴν εὐγένειαν προσαγορεύω ἀξιω-
θεὶς ἐλειω(*) δοθῆναι τῷ ἀδελφῷ Ἀβρα-
5ὰμ   ̣  ̣  ̣  ̣ σίτου δημ(οσίου) μάτια̣ πέντε . οἶσ-
θ̣α̣ γ̣ὰ̣ρ̣ ἐν οἴᾳ ἀπορήσῳ ε̣ἰ̣ς̣ τ̣ὴν   ̣  ̣  ̣  ̣ην. ἀξιῶ
ἐπιδὴ(*)   ̣  ̣  ̣  ̣
[- ca.12 -]ε̣ι̣ν σοι σίτο\υ/ τρη̣της
ἄχρι   ̣  ̣  ̣  ̣
10ἐ̣ρ̣ρ̣ῶ̣σ̣θ̣α̣ί̣ σ̣ε̣ ε̣ὔ̣χ̣ο̣μ̣α̣ι̣.

Apparatus


^ 4. l. ἐλέησον
^ 7. l. ἐπειδὴ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.