Papyri.info

sign in

o.douch.2.120 = HGV O.Douch 2 120 = Trismegistos 34455DDbDP transcription: o.douch.2.120 [xml]

IV spc Kysis

λόγος. Παῦλος Ἰωάννι(*) σι(γνίφερι)
κρέως λί(τραι) λδ.
Μακάριος Π̣α̣ῦ̣λ̣ο̣ς̣ δ  ̣  ̣ Παῦλος
ἄρ̣τ̣ο̣υ̣ ἀ̣ν̣ν̣ώ̣ν̣α̣ς̣ ιδ.
5Δῖος   ̣  ̣  ̣  ̣ δ  ̣  ̣ Παῦλος
ἄρτου ἀνν̣ώ(νας) β, Μο̣υ̣σ̣ῆ̣ς̣ καὶ
Ἰωανι(*) καὶ Πέτρος διὰ Παύ-
λ̣ο̣υ̣ ἄρτου ἀννών(ας) ε.

Apparatus


^ 1. l. Ἰωάννῃ
^ 7. l. Ἰωάνης

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.