Papyri.info

sign in

o.heid.311 = HGV O.Heid. 311 = Trismegistos 80526DDbDP transcription: o.heid.311 [xml]

Πικῶς κα̣ὶ μέτο̣χ̣(οι)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣[ -ca.?- ]
διὰ Μ̣έ̣μ̣ν̣ο̣ν̣ος Μ̣έ̣μ̣ν̣ο̣[νος καὶ -ca.?- ]
Κεφάλου χα(ίρειν). ἀπέχο̣[μεν παρʼ ὑμῶν ἀχύρου]
γόμ(ους) δύο, (γίνονται) γόμ(οι) β, εἰς ἀχ̣υ̣[ροθήκην Ἑρμοῦ(?)]
5προσ̣γ̣  ̣(  ) τ̣ο̣ῦ̣ ιδ (ἔτους)   ̣[ -ca.?- ]
vac. Ἐ[πεὶφ -ca.?- ]
Παμώ̣ν̣θ̣(ης) σε̣σ̣η̣μ̣(είωμαι).
Π- ca.9 -[ -ca.?- ]

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.