Papyri.info

sign in

o.heid.315 = HGV O.Heid. 315 = Trismegistos 79273DDbDP transcription: o.heid.315 [xml]

AD 168? Thebes

Ψεν̣ε̣(  ) ἀχυρο-
πράκ(τωρ) Πασήμι(*)
Πετε̣(  ). παρεκ(όμισας)
εἰς τ(ὴν) σπεῖρ(αν)
5γόμ(ου) ἀχύρ(ου) τέταρτο(ν),
(γίνεται) γ̣όμ(ου) δ, ὑπ(ὲρ) γενήμ(ατος) η̣ (ἔτους)
Αὐρηλ̣ί̣ω̣ν̣ Ἀντ̣ω̣ν̣ε̣ί̣ν̣ο̣υ̣
καὶ Οὐ̣ή̣ρ̣ο̣υ τῶ̣ν̣
κυρ̣ί̣ω̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣
10Μεσ̣ο̣(ρὴ) ι̣.

Apparatus


^ 2. l. Πασήμει

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

DDbDP transcription: sb.24.15980 [xml]

AD 168? Thebes
[Reprinted in: o.heid.315] O.Heid. 315

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.