Papyri.info

sign in

o.petr.mus.123 = HGV O.Petr. Mus. 123 = Trismegistos 44994 = o.petr.253DDbDP transcription: o.petr.mus.123 [xml]

AD 37-8 Myos Hormos
[Reprinted from: o.petr.253] O.Petr. 253

Κρόνιος Ἀνδουρου Πε̣τ̣ε̣αρπ̣ο̣[χ(ράτῃ)]
Ν̣ικάνωρος(*) χ̣(αίρειν). ἔ̣χ̣ω̣ι̣(*) π̣αρὰ σοῦ ἐπὶ
Μυὸς Ὅρμ(ου) εἰς τὸν λό̣γ̣ον Ψενετύ̣μ̣ε̣ω̣(ς) τ̣ο̣(ῦ)
Κρον̣ίου πυρ̣ο̣ῦ̣ ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ς̣ τ̣ρ̣ε̣ῖ̣ς̣ (γίνονται) (ἀρτάβαι) γ. (ἔτους) β̣
5Γαίου Κ̣αίσαρο̣ς Σ̣ε̣β̣αστ̣οῦ Χ̣οιὰχ(*) δ̣

Apparatus


^ 2. l. Ν̣ικάνορος
^ 2. l. ἔχω
^ 5. l. Χοιὰκ

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.