Papyri.info

sign in

o.petr.mus.132 = HGV O.Petr. Mus. 132 = Trismegistos 45025 = o.petr.284DDbDP transcription: o.petr.mus.132 [xml]

cAD44 Koptos
[Reprinted from: o.petr.284] O.Petr. 284

[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣ Νικά̣ν̣ορι   ̣[ -ca.?- ]
[ -ca.?- ] παρέλα̣β̣ο̣ν̣ π̣α̣ρ̣ὰ̣ σ̣ο̣ῦ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣τον Πο̣ριεύθ̣ο̣υ̣   ̣  ̣  ̣
[ -ca.?- ]  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ κερα̣(*)  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5[Τιβερίου Κλα]υ̣δ̣ίου Καίσ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣
[Γερμανικοῦ Αὐ]τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τορο̣ς̣ Φαρμοῦθι   ̣

Apparatus


^ 4. καὶ̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.