Papyri.info

sign in

o.petr.mus.138 = HGV O.Petr. Mus. 138 = Trismegistos 45017 = o.petr.276DDbDP transcription: o.petr.mus.138 [xml]

AD50 Myos Hormos
[Reprinted from: o.petr.276] O.Petr. 276

Ἑρ̣μῆς καὶ Δίδυμ̣ο̣ς Νικάνορι Πανήους εὖ πράτ̣τ̣ε̣[ιν](*)
παρειλήφαμεν παρὰ σο̣ῦ ἐπὶ̣ Μ̣υ̣ὸ̣ς̣ Ὅ̣ρ̣μου ἃ ἐπέθηκέ̣(*) σοι Εἰς̣   ̣  ̣
ὁ [π]αρὰ δύ̣ο(*) Τιβερίων Κλαυδίων Ἀγ̣α̣θο̣κ̣λ̣έους καὶ Θε̣ο̣δ̣ώρου ἰς(*)
τ̣ὸ̣ν̣ τ̣ῶ̣ν κυρίων ἡμῶν λόγον πυροῦ ἀρτάβας τρεῖς καὶ οἴνου
5  ̣  ̣  ̣  ̣ει̣κο̣ῦ̣(*) κοιλόπωμα̣(*) δύο ἔτ̣ο̣υ̣ς δεκά̣το̣υ̣ Τιβερίου Κλ̣α̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣στοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος Φαμενὼθ τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ε̣ς̣ κ̣α̣ι̣
δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣η̣ι̣ ιδ Δίδυμος Τιβερίου Κλαυδίου Θεο̣δ̣ώ̣ρο̣(υ)
σ̣ε̣σ̣η̣μ̣ί̣ω̣μ̣α̣ι(*) ὡς πρό̣(κειται) (ἔτους) ι Τιβερίου Κλ̣α̣υ̣δ(ίου) Καίσαρο(ς) Σ̣ε̣β̣α̣(στοῦ)
Γ̣ε̣ρ̣μ̣(ανικοῦ) Α̣ὐτο̣κ̣(ράτορος) Φα̣μ̣εν̣(ὼθ) ιδ Ἑ̣ρμῆ̣ς̣ Τ̣ι̣β̣ε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣
10Ἀ̣γ̣α̣θ̣ο̣κ̣λ̣έ̣ο̣υ̣ς̣ σ̣ε̣σ̣η̣μ̣ί̣ω̣μ̣α̣ι(*) ὡ̣ς̣ π̣ρ̣ό̣(κειται) (ἔτους) ι̣ Τ̣ι̣β̣ε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣ Κ̣λ̣α̣υ̣δ̣ί̣ο̣υ̣
Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣το̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρ̣μα̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
Φ̣α̣μ̣ε̣ν̣ὼ̣θ̣ ιδ

Apparatus


^ 1.   ̣  ̣ρα  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2. ἐπέθηκά̣ prev. ed.
^ 3.   ̣  ̣αρα  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 3. l. εἰς
^ 5.   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ει̣  ̣ prev. ed.
^ 5. l. κοιλοπώματα, κ  ̣  ̣  ̣  ̣πωμ  ̣ prev. ed.
^ 8. l. σεσημείωμαι
^ 10. l. σεσημείωμαι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.