Papyri.info

sign in

o.petr.mus.139 = HGV O.Petr. Mus. 139 = Trismegistos 45018 = o.petr.277DDbDP transcription: o.petr.mus.139 [xml]

AD50 Myos Hormos
[Reprinted from: o.petr.277] O.Petr. 277

Παυο̣ρσῆ̣ς̣ Πετεμ̣ίνεω̣ς
Νικάνορ̣ι̣ Πανήους χ(αίρειν). παρέ-
λ̣α̣βο̣ν παρ̣ὰ σοῦ ἐπὶ Μυὸς Ὅρμου
εἰς̣ τ̣ὸν Α̣εριέ̣ω̣ς τοῦ Πε̣τ̣εα̣σμή(φιος)
5λόγο̣ν πυροῦ ἀρτάβας̣ τρῖς(*)
(γίνονται) (ἀρτάβαι) γ. (ἔτους) ι̣ Τιβερίου Κλαυδ̣(ίου)
Καίσαρο(ς) Σεβα̣σ̣τ̣ο̣ῦ Γερμαν̣ι̣κ̣ο(ῦ)
Αὐτ̣ο̣κ̣ράτορο(ς) Παχὼ(ν) δ.

Apparatus


^ 5. l. τρεῖς

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.