Papyri.info

sign in

o.petr.mus.151 = HGV O.Petr. Mus. 151 = Trismegistos 75479 = o.petr.221DDbDP transcription: o.petr.mus.151 [xml]

6BC Berenike
[Reprinted from: o.petr.221] O.Petr. 221

Ἀσκλᾶς ὁ π̣α̣ρ̣ὰ̣ [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]θ[  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]
Πτόλλιδος [  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣] Θ̣έ̣ω̣νος̣
χα(ίρειν) ἔχωι(*) π̣α̣ρ̣(ὰ σοῦ) ἐν Β̣[ε(ρενίκῃ)] κ̣ρι̣θῆ̣ς̣ ἀ̣ρ̣τάβας
τ̣έσσαρας [(γίνονται)] κ̣ριθ̣ῆ̣ς̣ (ἀρτάβαι) δ̣ (ἔτους) κε Καίσα̣(ρος)
5Φα̣ῶφι κε.
Γάιος Ἰούλ̣ιος ἐπηκλούθηκα(*) κριθ̣ῆ̣ς̣
ἀρτάβα̣ς τέσσ̣αρ̣ας (γίνονται) κρ(ιθῆς) (ἀρτάβαι) δ.
(ἔτους) κε Καίσαρος Φαῶφι κε.

Apparatus


^ 3. l. ἔχω
^ 6. l. ἐπηκολούθηκα, ἐπηκο̣λούθηκα prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.