Papyri.info

sign in

o.petr.mus.154 = HGV O.Petr. Mus. 154 = Trismegistos 44968 = o.petr.227DDbDP transcription: o.petr.mus.154 [xml]

AD26 Berenike
[Reprinted from: o.petr.227] O.Petr. 227

Ε̣ὔ̣ανδρος Κορνηλίου Νικά̣ν̣ωρ(*) Πανῆτος
χ(αίρειν) ἀπέχω(*) π̣α̣ρὰ σοῦ̣ ἐπὶ Β̣ερενίκης(*) ἃ ἐπέθηκ̣έ̣
σοι Κ̣ορν̣ῆλι̣ς(*) εἰς τὸν ἁτοῦ(*) λόγον ἐπιμηνί̣ω̣ν̣
γ̣όμου̣ς δύο κερά(μια) ιβ καὶ κύθρας(*) συν \οις/  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
5ε̣φ̣ρ̣̣αγ̣γ̣αις δύο (γίνονται) β. (ἔτους) ιβ Τιβερίου Καίσαρος
Σεβ̣α̣σ̣τοῦ Φαμ̣ε̣νὼθ δ.

Apparatus


^ 1. l. Νικάνορι
^ 2. ἔλ̣α̣β̣ο̣ν prev. ed.
^ 2. l. Βερενίκης
^ 3. l. Κορνῆλιος
^ 3. l. αὑτοῦ
^ 4. l. χύτρας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.