Papyri.info

sign in

o.petr.mus.158 = HGV O.Petr. Mus. 158 = Trismegistos 44972 = o.petr.231DDbDP transcription: o.petr.mus.158 [xml]

AD 29 Berenike
[Reprinted from: o.petr.231] O.Petr. 231

Ἁρυώθη̣ς̣ Ἐπ̣ω̣ν̣ύ̣χου
Νικ̣άνωρ(*) Πανῆτος
χ(αίρειν). ἔχω παρ(ὰ σοῦ) ἐπὶ Β̣ε̣ρ̣νείκ(ης)(*)
εἰς τ̣ὸν̣ λόγο(ν) Π̣αμ(ίνεως) Παρθενίο̣υ̣
5καὶ Πανίσκου υἱοῦ π̣υ̣ροῦ ἀρ-
τας(*) εἰ̣κοσιτέσσα̣ρ̣ε̣ς(*), (γίνονται) γό(μοι) δ.
(ἔτους) ιϛ Τιβερί̣ο̣υ Κα̣ίσα̣ρ̣ο̣ς̣ Σεβαστοῦ
μηνὸ̣ς Σεβ̣αστοῦ   ̣  ̣  ̣
(hand 2) Πετενε(φώτης) Πετενεφώτ̣ο̣υ̣ ε  ̣χο̣μ̣α̣ι

Apparatus


^ 2. l. Νικάνορι
^ 3. l. Βερενίκης
^ 5-6. l. ἀρ|τάβας
^ 6. l. εἰκοσιτέσσαρας

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.