Papyri.info

sign in

o.petr.mus.161 = HGV O.Petr. Mus. 161 = Trismegistos 44978 = o.petr.237DDbDP transcription: o.petr.mus.161 [xml]

AD 33 Berenike
[Reprinted from: o.petr.237] O.Petr. 237

Ἀ̣νίκητ̣ος̣ Κ̣ο̣μμούνου̣ Τιβερίο̣υ̣
Καίσαρος Σεβ̣α̣(στοῦ) Ν̣ι̣κ̣ά̣ν̣ο̣ρ̣ι Πανήους
δι(ὰ) Ἡ̣ρακ̣λ̣ήου Πα̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ωρ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
χ(αίρειν). ἔχω παρὰ̣ σ̣ο̣ῦ̣ ἐπὶ Β̣ε̣ρ̣ν̣ί̣κ̣η̣ς̣
5φοορτία ἐ̣κ̣ γό(μων) χό̣ρ̣τ̣ο̣υ̣ - ca.11 -
γόμου ἥμισ̣υ̣ ἀρτά̣β̣[ας τέσσαρας⁦ -ca.?- ⁩]
(γίνονται) γό(μος) (ἥμισυς) (ἀρτάβαι) δ (ἔτους) ιθ̣ Τιβερίου Καίσα̣ρ̣ο̣ς̣
Σεβαστοῦ Μεσωρὴ(*) ε
(hand 2) Γαίος   ̣  ̣  ̣  ̣[   ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπηκολού]θηκα
10(hand 3) M(arcus) Titulḷiuṣ ṣuḅscribsi(*)

Apparatus


^ 8. l. Μεσορή
^ 10. l. subscripsi

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.