Papyri.info

sign in

o.petr.mus.164 = HGV O.Petr. Mus. 164 = Trismegistos 44980 = o.petr.239DDbDP transcription: o.petr.mus.164 [xml]

AD34 Berenike
[Reprinted from: o.petr.239] O.Petr. 239

Ἀνίκητος Κομμούνο̣υ Τιβερίο̣υ Καίσαρος
Σεβαστοῦ Νικάνορι̣ Π̣α̣ν̣ή̣ο̣υ̣ς̣ δι(ὰ) Ψενοσῖρις̣(*)
Πεταρποχράτ̣ο̣υ(*) κ̣α̣ὶ̣ Κ̣ά̣σ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣ Ἐ̣πωνύχου
[χ(αίρειν)]. ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ Βερ̣ν̣ίκης(*) φ̣ορ̣ᾶ̣(ς). Χοίαχ   ̣  ̣
5τ̣ο̣ῦ̣ κ (ἔτους) Τιβερίου Καίσ̣αρος Σεβασ̣τοῦ φορτι(  )
πυ̣ρ̣οῦ γόμο̣ν ἕνα ἀ̣ρ̣τ̣ά̣β̣α̣ς̣ ἓξ, (γίνονται)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
(ἔτους) κ Τιβερίου Καίσαρος Σεβα̣στοῦ Ἐπὶ[φ](*) α(*)
(hand 2) ν- ca.9 -τ  ̣ν  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ω  ̣  ̣  ̣  ̣
α̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἐπηκολού̣θ̣η̣κα
10(hand 3) [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣ subscripsi

Apparatus


^ 2. l. Ψενοσίριος
^ 3. Πετεαρποχράτ̣ο̣υ Tait
^ 4. l. Βερενίκης
^ 7. l. Ἐπεὶ[φ], Μεχ̣(εὶρ) Tait
^ 7. λ Tait

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.