Papyri.info

sign in

o.petr.mus.169 = HGV O.Petr. Mus. 169 = Trismegistos 44996 = o.petr.255DDbDP transcription: o.petr.mus.169 [xml]

AD 38-9 Berenike
[Reprinted from: o.petr.255] O.Petr. 255

Παμῖν̣ις̣ Π- ca.10 - Ν̣ι̣-
κάνωρ\ι/(*) Πανήου̣ς̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
παρὰ σοῦ ἐπὶ Βερε̣ν̣ε̣ί̣κ̣η̣ς̣ [εἰς τὸν ⁦ -ca.?- ⁩]
Παν̣ί̣σκ̣ο̣υ̣ τοῦ Π[αμίνεως λόγον ⁦ -ca.?- ⁩]
5πυρο̣ῦ̣ ἀρτά̣βα̣ς δ   ̣  ̣  ̣οη  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣
κ- ca.21 -
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (ἔτους) γ Γα̣ί̣ο̣υ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣
Σεβαστο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣ν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣
[  ̣  ̣]- ca.10 -

Apparatus


^ 1-2. l. Νι|κάνορι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.