Papyri.info

sign in

o.petr.mus.178 = HGV O.Petr. Mus. 178 = Trismegistos 45014 = o.petr.273DDbDP transcription: o.petr.mus.178 [xml]

AD46 Koptos
[Reprinted from: o.petr.273] O.Petr. 273

Κο̣ύ̣ιν[τ]ος Νεμών̣ι̣ο̣ς̣ Ἡ̣ρακ̣λᾶς̣
στρα̣τιώτης   ̣  ̣  ̣  ̣λ̣  ̣ης τ̣ῆς̣ ἱππ̣ε̣ας   ̣
ρ̣υ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ου  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣λεω  ̣  ̣ Ν̣ι̣κά̣νο-
ρ̣ι Πανῆτ̣ο̣ς̣ χ̣α̣(ίρειν). π̣α[ρέ]λ̣[αβον] π̣α̣ρὰ σο̣ῦ
5[ἐ]π̣ὶ̣ Βερνείκης(*) Traces
(γίνονται) κερ̣αμε̣ι̣α(*) η̣ Traces
(ἔτους) ζ Τιβερίου Κ̣λ̣α̣υ̣δί̣ο̣υ̣ Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣ Σ̣ε̣-
βαστοῦ Γερμαν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Αὐ̣[τ]ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣
Χοιὰχ θ

Apparatus


^ 5. l. Βερενίκης
^ 6. l. κεράμια

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.