Papyri.info

sign in

o.petr.mus.183 = HGV O.Petr. Mus. 183 = Trismegistos 45022 = o.petr.281



DDbDP transcription: o.petr.mus.183 [xml]

AD 53 Berenike
[Reprinted from: o.petr.281] O.Petr. 281

Σαβῖνο̣ς̣ - ca.15 -ρ  ̣  ̣
π̣α- ca.14 - ἔ̣χ̣ω̣ π̣αρὰ
σ̣ο̣ῦ̣ ἐ̣π̣ὶ̣ Βερνίκης(*) - ca.10 -
  ̣μ  ̣  ̣κ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ς ἅς̣ σ̣ο̣ι̣ ἐ̣π̣έ̣θηκα
5ἐπὶ Κόπτο̣υ (ἔτους) ιδ̣ Τ̣ι̣βερί̣ου̣ Κλαυδίου
Καίσαρος Σεβαστο̣ῦ̣ Γ̣ε̣ρμανικο̣ῦ
Αὐτοκράτορος Τῦφι(*) γ̣

Apparatus


^ 3. l. Βερενίκης
^ 7. l. Τῦβι

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.