Papyri.info

sign in

o.petr.mus.195 = HGV O.Petr. Mus. 195 = Trismegistos 45000 = o.petr.259DDbDP transcription: o.petr.mus.195 [xml]

ca. AD 37-40 Koptos
[Reprinted from: o.petr.259] O.Petr. 259

Ἔ̣λ̣λ̣ος Αὔλου Κοσσιτ̣ί̣ο̣υ̣
Ἀκτιακοῦ Πεταρποχράτηι
Ν̣ι̣κ̣ά̣νορο̣(ς) χαίρειν ἔχ̣ωι(*) παρὰ σο̣(ῦ)
ἃ̣ς̣ ἐ̣π̣έ̣θ̣η̣κέ̣ σοι Χάρεις Αὔ(λου) Κο̣σ(σιτίου)
5Π̣ο̣π̣λ̣ορίου φαρ̣μ̣ά̣κ̣ο̣υ̣ μ̣ετ̣(ρητὰς)
- ca.17 -χ  ̣  ̣
- ca.18 -
  ̣  ̣  ̣α̣ικου̣(*)   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ (γίνονται) κερ(άμια) δ
(ἔτους)   ̣ Γ̣α̣ίο(υ) Καί̣σ̣α̣ρ̣ο̣(ς) Σ̣ε̣βα̣σ̣(τοῦ) Γ̣ερμαν̣ικ(οῦ)
10μ̣η̣(νὸς) Σεβ̣α̣σ̣τ̣ο̣ῦ̣   ̣  ̣

Apparatus


^ 3. l. ἔχω
^ 8. or   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣κω

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.