Papyri.info

sign in

o.petr.mus.288 = HGV O.Petr. Mus. 288 = Trismegistos 75370 = o.petr.111DDbDP transcription: o.petr.mus.288 [xml]

AD136 Thebes
[Reprinted from: o.petr.111] O.Petr. 111

[⁦ -ca.?- ⁩] καὶ μέτοχ(οι) ἐπιτη(ρηταὶ)(*)
[⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣χ  ̣  ̣  ̣  ̣ Πακοίβιος(*)
[⁦ -ca.?- ⁩] ὑπ(ὲρ) τιμῆς φοι(νίκων)(*) γενή(ματος)(*) κ(*) (ἔτους) (δραχμὰς) η
[⁦ -ca.?- ⁩] (ἔτους) κα̣ Ἁδρια̣ν̣ο̣ῦ̣ Κα̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣
5[τ]οῦ κυρίου Φαῶ(φι)(*) η.

Apparatus


^ 1. ἐπιτη(ρηταὶ)   ̣  ̣  ̣  ̣ prev. ed.
^ 2. [⁦ -ca.?- ⁩]  ̣  ̣ς Πε̣  ̣  ̣  ̣  ̣ψ  ̣ιο̣ς prev. ed.
^ 3. φο̣ινε̣ί(κων) prev. ed.
^ 3. (δραχμὰς) prev. ed.
^ 3. β prev. ed.
^ 5. Φα̣ῶ̣φ̣ι̣ prev. ed.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.