Papyri.info

sign in

o.petr.mus.312 = HGV O.Petr. Mus. 312 = Trismegistos 75465 = o.petr.207DDbDP transcription: o.petr.mus.312 [xml]

AD 39 Koptos
[Reprinted from: o.petr.207] O.Petr. 207

διέγ̣ρα(ψε) διὰ τῆ(ς) Ἀπολ(  ) βα(σιλικῆς) τρα(πέζης) ὑπ(ὲρ) τ̣ι̣(  )   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
γ (ἔτους) Θη(  ) Πικῶς Ἰμούθ(ου)   ̣  ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
(ἀρτάβαι) ε ιβ´   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣(*) (ἔτους) δ Γαίο̣υ̣
Καίσαρος Σεβαστοῦ Γερμαν̣ι̣κ̣ο̣ῦ̣ Μεχ̣(εὶρ)   ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]
5κα(ὶ) ὁμ(οίως) Ἐπεὶ̣φ η (δραχμὰς) β κ  ̣  ̣  ̣(  ) α̣  ̣  ̣  ̣  ̣τ(  ) κρ̣  ̣[⁦ -ca.?- ⁩]

Apparatus


^ 3. ϛ ἐφ  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ J.G. Tait

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.