Papyri.info

sign in

o.petr.mus.393 = HGV O.Petr. Mus. 393 = Trismegistos 75426 = o.petr.168DDbDP transcription: o.petr.mus.393 [xml]

AD 210 Thebes
[Reprinted from: o.petr.168] O.Petr. 168

μέ(τρημα) θησ(αυροῦ) μη(τροπόλεως) γενή(ματος) ιζ (ἔτους)
τῶν̣ κυρίων Αὐτ̣ο̣κρατόρων̣
Σεουήρο̣υ̣ καὶ Ἀν̣των̣ί̣ν̣ο̣υ̣ κ̣α̣ὶ̣ Γ̣έ̣τ̣α̣
Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣ Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τ̣ῶ̣ν̣ Φ̣α̣ρ(μοῦθι) ε
5τ̣ο̣ῦ ιη (ἔτους) ὑπ(ὲρ) λ̣η̣(μμάτων) ι̣ϛ̣ (ἔτους) Κε̣(ραμείων)
ὀνό̣(ματος) Ψάιτο̣(ς) Ἐ̣π̣ων̣ύχο̣(υ)
Ψάιτο(ς) (πυροῦ) ἥμ(ισυ) δω̣(δέκατον)
(γίνεται) (πυροῦ) 𐅵 ιβ´ Ἀπ̣(  ) ὁ καὶ Ἀθ̣η̣(  ) σ(εσ)η(μείωμαι)(*).

Apparatus


^ 8. Ἀμ̣ώ̣(νιος) (or Αγ  ̣(  )) ὁ καὶ Α  ̣  ̣  ̣τ̣  ̣(  ) σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι) P. Heilporn, O.Strasb. 2, p.162, n. 540

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.