Papyri.info

sign in

o.petr.mus.532 = HGV O.Petr. Mus. 532 = Trismegistos 75581 = o.petr.424DDbDP transcription: o.petr.mus.532 [xml]

AD 323-642 ?
[Reprinted from: o.petr.424] O.Petr. 424


[Θεο]πέμπτῳ
κ̣α̣ὶ̣ Ζαχ̣αρίᾳ ἀπαιτ(ηταῖς)
παράσχ(εσ)θ(ε) Μηνᾷ
5τῶ̣  ̣  ̣  ̣φ- ca.10 -
σ̣κ̣απ̣(  ) δ̣οθ(εντ- ) αμοχ/
  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ ἀνελθ(όντι(?)) τ̣ῶ̣
γραμμα̣(τεῖ) τοῦ πανευφ(ήμου) Σ̣α-
[ραλανεοζ]αν σίτου
10 ἀρτά̣β(ην) [μ]ί̣αν ἥμισυ τ̣  ̣  ̣  ̣
γί(νεται) σί(του) (ἀρτάβη) α 𐅵 (τέταρτον(?)) μ(όνη) Παῦνι κδ
ἰνδ(ικτίωνος) ι  ̣ [  ̣  ̣  ̣ Α]ὔ̣γ̣ο̣υ̣στος στοιχ(εῖ)
  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.