Papyri.info

sign in

o.petr.mus.535 = HGV O.Petr. Mus. 535 = Trismegistos 75584 = o.petr.427DDbDP transcription: o.petr.mus.535 [xml]

AD 323-642 ?
[Reprinted from: o.petr.427] O.Petr. 427

Θ̣εοπ̣έμπ̣τῳ
καὶ Ζαχαρίᾳ παρ(άσ)χ(εσθε) τῷ κ(υρίῳ)
Ἀνα̣στα̣σ̣ίῳ κριθ̣ῆ̣ς
μάτι(α) τέσσερα γ̣ί̣(νονται) κ̣ρ̣(ι)θ(ῆς)
5μ(ά)τ(ια) δ μ(όνα) Φαρμ(οῦθι) η̣ ἰνδ(ικτίωνος)   ̣  ̣
γί(νονται) κρ(ιθῆς) μά̣(τια) δ Θέω̣ν̣
στ̣ο̣ι̣χ̣εῖ   ̣  ̣  ̣

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.