Papyri.info

sign in

o.stras.2.815 = HGV O.Strasb. 2 815 = Trismegistos 128362DDbDP transcription: o.stras.2.815 [xml]

διαγέγρα(φε) Παπόνη(ς) Παμώ̣ν̣θο̣(υ)
Πε̣τ̣ε̣χω̣(ν ) ὑπ(ὲρ) λ̣α̣ο̣(γραφίας) Ὠ̣φ̣ι̣ή̣(ου) δ ((s-etous?)) (δραχμὰς(?)) ι
καὶ το(ύτων) π̣ρ̣ο̣(σδιαγραφόμενα). (ἔτους) δ Δομιτιανοῦ
τοῦ κυ̣[ρί]ο̣υ̣ Φ̣α̣ρ̣μ(οῦθι) κ̣ζ. Π̣τ̣ο̣λ̣(εμαῖος) σ̣ε̣σ̣η̣(μείωμαι).

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.