Papyri.info

sign in

o.stras.2.836 = HGV O.Strasb. 2 836 = Trismegistos 128379DDbDP transcription: o.stras.2.836 [xml]

[Ὧ]ρος πρά̣κ(τωρ) ἀργ(υρικῶν)
Ψ̣άιτι Σε̣ν̣φθουμώνθου.
ἔ̣σ̣χ̣ο̣(ν) ὑπ(ὲρ) σκο̣π(έλων) καὶ ἄλ(λων) Νό(του) ιδ (ἔτους) ῥυπ(αρὰς)
(δραχμὰς) δ [ὀβ(ολοὺς)] ε. (ἔτους) ιδ Ἁ̣δ̣ρια̣ν̣ο̣ῦ̣ τ̣[ο]ῦ̣ κ̣υ̣ρίου
5Τ̣ῦβι λ̣.

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.