Papyri.info

sign in

o.wilb.57 = HGV O.Wilb. 57 = Trismegistos 76566DDbDP transcription: o.wilb.57 [xml]

AD132 Thebes

μ̣έ̣(τρημα) θ̣η̣σ̣(αυροῦ) μ̣η̣τ̣ρ̣(οπόλεως) γ̣ε̣ν̣ή̣(ματος) ιζ (ἔτους) Ἁ̣δ̣ρ̣ι̣α̣ν̣ο̣ῦ̣
Κ̣αίσαρο̣ς τοῦ κυρίου, Θὼ̣θ̣ ϛ ⟦ὀνό(ματος)⟧
  ̣  ̣⟧ ὑπ(ὲρ) Χά(ρακος) ὀνόμ(ατος) Π̣σ̣ύ̣ν̣(ιος)
Φαν̣η̣(  ) (πυροῦ ἀρτάβης) ὄγδον(*) (γίνεται) (πυροῦ ἀρτάβης) η´. Γ̣ά̣ι̣(ος) σεση(μείωμαι).

Apparatus


^ 4. l. ὄγδοον

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.