Papyri.info

sign in

p.abinn.63 = HGV P.Abinn. 63 = Trismegistos 16868 = chr.mitt.96 = chla.18.661 = p.bour.20DDbDP transcription: p.abinn.63 [xml]

AD 350 ?
[Reprinted from: chr.mitt.96] M.Chr. 96
[Reprinted from: p.bour.20] P.Bour. 20
[Reprinted from: chla.18.661] ChLA 18 661

1
[⁦ -ca.?- ⁩]ọ nigrinino(*) uu(iris)(*) cc(larissimis)(*) coss(*) die Idus Novembr(es) Ἁθὺρ ιζ.
[praesentibus] Ḥ[o]ṛo et Nonna et Dionu[s]io Gennadius d(ixit): ὑπὲρ Εὐ[σ]τοργίου κατʼ ἐντολὴν δοθεῖσαν Ὥ̣ρῳ καὶ ἀναγνώ̣σομαί σοι τὴν ἐντολὴν τὴν δοθεῖσαν
[Ὥρῳ ὑπὸ Ε]ὐ̣στοργ̣ίου ἥτις ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν̣ τοῖς πραχθεῖσιν κατʼ ἐντ̣ο̣λ̣ὴ̣ν ἐπὶ τῆς σῆς καθοσιώσεως ἀνελήμφθη.
Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) [i]uridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ἀνάγνωθι. Gennadius d(ixit): ἀναγνώσομαι, et rec(itavit): Sergio et Nigriniani(*) vv(iris)(*) cc(larissimis)(*) coss(*) die Φαῶφι θ ec(*) c(etera): or(ator) adiecit:
5[τοιαύτη μέν ἐστ]ι̣ν̣ ἡ ἐντολή· ἀξιοῦμεν δὲ τὴν παροῦσαν ἢ ἀπ[ο]στῆναι τοῦ μέρου̣[ς] τοῦ διαφέροντος τῇ βοηθου[μέν]ῃ̣, τετάρτου μὲν αὐλυδρίου, ἡμισεως(*) δὲ
[τοῦ ἄρτου, τετάρ]του δὲ δωρεᾶς καὶ ἀποθήκης, ἢ τὴν ἀποκατάστασιν ἠμῖν ποιήσασθαι τούτων ἢ τὸ ἄξιον στεγανόμιον ὅπερ ἂν παράσχοιεν ἕτερος
[παρασχεῖν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]νος ἐπιθεοροῦντος(*) περὶ τοῦ αὐλυδρίου τὸ παραρτίδιον ὅπερ καὶ [ἑ]κοῦσα ἀποδωσει(*) συνέστηκεν. Nonna d(ixit): εἰς τὸ μέρος Εὐστοργίου
[- ca.12 -]υ Διδια̣ν̣ῷ κα[τὰ] τ̣ὸ̣ τέταρτον.
[Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ἀκό]λου[θόν] ἐστιν ἀ[ρχιτ]έκτον[α ἐ]π̣ὶ τῶ̣[ν] τ̣όπων γενόμε[ν]ον δοκ̣[ιμ]ά̣σ̣α̣ντα ὁρ̣ίσαι πό̣σ̣ο̣ν̣ ὀφείλι(*)
10[φέρειν ὑπὲρ τοῦ τετάρτου τ]οῦ τε αὐλ̣υ̣δρίου καὶ τ̣[ῆς] ἀποθήκης Εὐστοργί[ῳ] Νόννα στεγανόμιο[ν   ̣  ̣  ̣  ̣  ̣]  ̣  ̣τ̣ηθηναι καὶ τοῦτο Νόνναν
[Ὥρῳ τῷ ταύτης ἐκδίκῳ βεβαι]ῶ̣σαι διὰ τὸ μάλειστα(*) κα̣ὶ̣ [Νόν]ναν τούτῳ τῷ λόγῳ συνδεδραμηκέναι καὶ [ὑπισ]χνῖσθαι(*) ὅσον ἐὰν ἕτερος μέλλοι
[μισθὸν φορέσειν τοσοῦτον ἔν]δον οἰκοῦσαν παρασχ[εῖ]ν, προνοουμένης εἰ̣ς̣ το̣ῦτο̣ τῆς τάξεως.
G[enn]adius d(ixit):
ταῦτα μὲν π[ε]ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ αὐλυδρίου [ἐ]ξ
15[⁦ -ca.?- ⁩]σεν ἡ σὴ καθ[ο]σίωσις εἰ[ς τὸ πρό]σωπον Νόννης· ἀξ[ιοῦμ]εν δὲ καὶ ⟦το⟧ περὶ τοῦ ἡμί[σεως] τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δωρεᾶς
[ἀποδοῦναι αὐτὰ Νόννα τῷ] ἐντολικαρί[ῳ] τῆς συνη[γορο]υμένης, ἅπαξ ἐντολῆς π̣α̣ρ̣ασχεθείσης.
[Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τί] φ̣ησιν καὶ περὶ τούτων [Νό]ννα; Nonna d(ixit): ἐπὶ ἀντίδικον λαμβάνιν(*) ξουσίαν(*). Gennadius d(ixit): ἐπειδὴ ἀμφιβάλλι(*)
[περὶ ἀρτυδίου καὶ δωρεᾶς, ἐντ]ο̣λὴ δ̣ὲ ἀνεγνώσθη καὶ̣ γ̣[ρα]μματεῖον αὐτῆς ἔχομεν ὁμολογοῦσης αὐτῇ φυλάττιν(*) ταῦτα ⟦τα⟧· κατὰ τὴν ἐντολὴν ἀποδότω.
[Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): γρα]μματεῖ[ον] ὃ Φῂς̣ ἔχε̣[ι]ν ἀνάγνωθι. et rec(itavit): Αὐρηλία [Ν]όννα θυγά[τη]ρ Ἠλι(*) δίκαι[ο]ν̣ παίδων ἔχουσα Αὐρη[λί]ᾳ
20[Εὐστοργίῳ ἀδελφῇ μου] συνπ̣[α]ρ̣ό̣ντος κα̣ὶ̣ το[ῦ] ἀν̣[δρός] σου Αὐρηλίου Φέου Ἀπολλωνίου Χαίρειν. ὁμολογοῦμ[εν] μεμ̣ισθῶσθαι καὶ παρειληφ̣έ̣ναι παρὰ σοῦ
2
[μ]έρος τέταρτον ec(*) c(etera). or(ator) Gennadius d(ixit): ὡμο[λόγ]ηται καὶ τὸ ἀρτίδιον δι[α]φ̣έριν(*) ἐκείνῃ, λέγω δὴ τὸ ἥμισυ καὶ τὸ τέταρτον τῆς δωρεᾶς
20καὶ ἀξιοῦμεν αὐτὴν ἀπολύειν ταῦτα αὐτὰ τὰ ἀρτίδια τῷ μέρι(*) ἡμετέρῳ. C[ur]us d(ixit): ὡμολογεῖ καὶ Εὐστόργιον ἔχειν ἥμισυ μέρος ἄρτου·
ὁμολογῖ(*) δὲ καὶ τῆς δωρεᾶς μέρος τέταρτον καὶ ἀξιοῖ τὸ δικαστήριον ὁρίσα̣ι̣ τ̣ίνι δέοι παρασχεθῆναι [ἐ]ξ ὀνόματος ἐκείνου.
Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ἀκόλουθόν
ἐστιν κατὰ τὴν π̣αρασχεθ̣εῖσαν ἐντολὴ̣ν ὑπὸ Εὐστοργίου Ὥρῳ καὶ ἀφʼ ὧν ἡ
ἀνάγνωσις τῆς συνταχθείσης ὑ(*)πὸ Νόννης ὁμολογίας ἐδίδαξεν καὶ τὸ ἥμισυ μέρος [τ]οῦ ἄρτου καὶ τῆς
25δωρεᾶς τὸ τέταρτον τῷ ἐκδίκῳ Εὐστοργίου Ὥρῳ παρὰ Νόννας ἀποκατασταθῆναι. Gennadius d(ixit): ταῦτα μὲν ἡ σὴ
καθοσίωσις ἀπεφήνατο, οἷς καὶ τὸ ἔργον προσενεχθῆναι ἀξιοῦμεν διὰ τῆς τάξεως. ἐπειδὴ δὲ καὶ Διονύσιος ἕστηκεν, ἀξιοῦμεν
αὐτὴν εἰπεῖν τί βούλεται καὶ περὶ τούτου. Curus d(ixit): Διονύσιος μὲν καὶ ἀδελφός ἐστιν· διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν παρακολουθήσεις
κουράτωρ αὐτῷ κατεστάθη ὁ δὲ ἀδελφὸς Φιλάδελφος ὃς καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐστὶν καὶ οὐ μετ’ οὐ(*) πολὺ ἥξει· τέως δὲ ὁ παῖς καὶ
συν[ο]ικῖ(*) τῇ ἀδελ[φῇ] καὶ τὸν ἄρτον κομίζε[ται] καὶ οὐδεὶς φθόνος ἐστίν̣.
30F̣l(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τοῦτο δῖξον(*). Curus d(ixit): κου̣ρ̣ά̣[το]ρ̣α ἔχει ὃς κ̣αὶ ἄπεστιν· ὁ δὲ ἀ̣ντίδ̣ικος ὑπανα̣π̣ίσας(*) τοῦτο̣ν̣
κατέσχεν βουλὸμενος πάλιν ἑτέραν περιγραφὴν ἐργέσασθαι(*) κατὰ τῆς βοηθο[υ]μένης.
F̣l(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridịc̣(us) Alex(andreae) d(ixit): ἐπειδὴ κουράτορος ἐμνημόνευσας, ἀνάγνωθι ὅπως κουράτωρ
γεγένηται Φιλάδελφος Διονυσίου τοῦ παρόντος. Curus d(ixit): ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐστὶν ὁ κουράτωρ, ἡ δὲ ἀδελφὴ
χορηγεῖ μέρος τοῦ ἄρτου τῷ ἀδελφῷ καὶ οὐ κωλύει εἰσιόντα αὐτὸν καὶ οἰκοῦντα ἐν τῇ αὐλῇ.
35Fl(avius) Geṇṇadius v(ir) p(erfectissimus) iuridịc̣(us) Alex(andreae) d(ixit): ὁ κουράτωρ ἀπαντήσας οὐ κωλυθήσεται τούτοις χρήσασθαι
τοῖς λόγοις οἷσπερ καὶ σὺ νῦν λέγεις, εἴ γε ἀληθῆ ἐστιν τὰ παρὰ σοῦ εἰρημένα. C[u]rus d(ixit):
(*)να μ[ὴ] ὁ παῖς ὑ(*)παναπισ̣θεὶς(*) ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου δοκοίη περιγραφήν τινα ὑ(*)πομένειν, τοῦτο γὰρ σπουδάζει, μηδεμίαν
κ̣αινοτομίαν γίγνε̣σθαι ἀπόντος τ[οῦ] κουράτορος· ἑτοῖμος γάρ ἐστιν ἡ ἀδελφὴ χορηγήσιν(*) Διονυσίῳ καὶ τὸ
3
μέρος τοῦ ἄρτου καὶ τὸ στεγανόμιον τὸ ἐπιβάλλον.
Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τέως καθʼ ἃ ἐπηγγίλατο(*) Νόννα σπουδασάτω τὴν χορηγίαν τοῦ τε ἡμίσεως ἄρτου,
40ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ στεγανομίου Διονυσίῳ ἀμέμπτως παρέχ[ειν]· εἰ γὰρ καὶ κὰν(*) πρό[ς] τι βραχὺ τῆς χορηγίας
τούτων παραμελήσειεν, δυνήσεται πρόσοδον ποιησάμενος τῷ δικαστηρίῳ Διονύσιος τῆς ὀφι-
λομένης̣(*) α̣ὐ̣τ̣ῷ ἐπικουρίας τυχιν(*). Gennadius d(ixit): πόται(*) προσάγιόν φη̣σιν; ἡμῖς(*) γὰρ οὐδὲ εἴσμεν(*)
ὅλως τοιοῦτόν τι πεπραγμένον ὁποῖον διατίνεται(*), κουράτορα ἐσχηκέναι τὸν καὶ ἐρρωμένον
τὴν διάνο[ι]αν καὶ ἑστῶτα κ̣α̣ὶ̣ ἀπ̣α̣ί̣τ̣ησιν ποιούμ[ε]νον τῶν αὐ̣τῷ δ̣ι̣αφε̣ρόντων. Cuṛuṣ ḍ(ixit): ἐπειδὴ ἐν τῷ
45Ἀρ[σ]ι̣ν̣[οε]ί̣τ̣[ῃ] ἐστὶν ἴσω(*) τεσσ̣ε̣ράκοντα(*) ἡμερῶν π̣ροσάγομεν ἐκῖνον(*).
Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): εἰ μὴ ἴσω(*) τῶν τεσσεράκοντα(*) ἡμερῶν τὸν λεγόμε[ν]ον εἶναι κουράτορα Διονυσίου
προσαγάγο̣ι Νόννα τῷ δικαστηρίῳ ἢ αὐτὸς διʼ ἑαυτοῦ παρὼν ἐπιδιξιεν(*) ἑαυτὸν κουράτορα σὺν νόμῳ
αὐτοῦ γεγε[ν]ῆσθαι ἐνταχθείη τε τὸ δικαστήριον αὖθεις(*) ὑπὸ Διονυσίου τότε προ[σ]ταχθήσεται καὶ ἡ νομὴ
ὑπὸ Νόν[ν]ας τοῦ ἡμίσεως τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δωρεᾶς ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ τετάρτου μέρους
50του γε αὐλυδρίου καὶ τῆς ἀποθήκης Διονυσίῳ ἀποκατασταθῆναι.
exemplum.

Apparatus


^ 1.1. l. Nigriniano
^ 1.1. l. v(iris)
^ 1.1. l. c(larissimis)
^ 1.1. l. co(n)s(ulibu)s
^ 1.4. l. Nigriniano
^ 1.4. l. v(iris)
^ 1.4. l. c(larissimis)
^ 1.4. l. co(n)s(ulibus)s
^ 1.4. l. et
^ 1.5. l. ἡμίσους
^ 1.7. l. ἐπιθεωροῦντος
^ 1.7. l. ἀποδώσει<ν>
^ 1.9. l. ὀφείλει
^ 1.11. l. μάλιστα
^ 1.11. l. [ὑπισ]χνεῖσθαι
^ 1.17. l. λαμβάνειν
^ 1.17. l. <ἐ>ξουσίαν
^ 1.17. l. ἀμφιβάλλει
^ 1.18. l. φυλάττειν
^ 1.19. l. Ἤλι<τος>
^ 2.19. l. et
^ 2.19. l. δι[α]φέρειν
^ 2.20. l. μέρει
^ 2.21. l. ὁμολογεῖ
^ 2.24. ϋπο papyrus
^ 2.28. M.Chr. 96, cf. P.Oxy. 46 3311.7 n. : μετὰ P.Bour. 20 and P.Abinn. 63
^ 2.29. l. συν[ο]ικεῖ
^ 2.30. l. δεῖξον
^ 2.30. l. ὑπαναπείσας
^ 2.31. l. ἐργάσασθαι
^ 2.37. ϊνα papyrus
^ 2.37. l. ὑπαναπεισθεὶς : ϋπαναπισ̣θεισ papyrus
^ 2.37. ϋπομενειν papyrus
^ 2.38. l. χορηγήσειν
^ 3.39. l. ἐπηγγείλατο
^ 3.40. l. ἂν
^ 3.41-42. l. ὀφει|λομένης
^ 3.42. l. τυχεῖν
^ 3.42. l. πότε
^ 3.42. l. ἡμεῖς
^ 3.42. l. ἴσμεν
^ 3.43. l. διατείνεται
^ 3.45. l. εἴσω
^ 3.45. l. τεσσαράκοντα
^ 3.45. l. ἐκεῖνον
^ 3.46. l. εἴσω
^ 3.46. l. τεσσαράκοντα
^ 3.47. l. ἐπιδείξειεν
^ 3.48. l. αὖθις

Editorial History; All History; (detailed)

Creative Commons License © Duke Databank of Documentary Papyri. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.